Friday, March 16, 2012

கிருஷ்ணாலயா: கண்ணன் காட்டிய வழி

கிருஷ்ணாலயா: கண்ணன் காட்டிய வழி: அறிவானது செயலை  விட மேலானது  என்று நீ  எண்ணினாய்  என்றால்,  மனிதன் செயல்களை தொடங்காமலிருப்பதனால் செயலின்மையை  அடைவதில்லை,...